Bauerek, strona 2

23 teksty – auto­rem jest Bauerek.

"Kocham cię ale tyl­ko ja­ko przyjaciela..."
- słowa równie sub­telne, niczym ku­la tra­fiająca pros­to w serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 września 2009, 10:55

Każdy zasługu­je na dru­ga szan­se, na trze­cią nieliczni.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 września 2009, 22:38

Jeśli ktoś szczerze żałuje swoich czynów, to jest pra­wie niewinny.

(usłyszane) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2009, 21:05

Już się z Tobą nie spo­tykam, ale wys­tar­czy że zam­knę po­wieki i widzę Cię przed oczami.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 sierpnia 2009, 17:31

Od­puścić, odejść, za­pom­nieć, próbo­wać żyć bez Ciebie. Olać to wszys­tko!.
To był by mądry wybór.. jak wi­dać nie byłem zbyt mądry. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 sierpnia 2009, 18:02

Co zro­bić by ko­goś nie ra­nić, nie zaw­sze "praw­da nas wyz­wo­li" niektóre spra­wy na­leży prze­mil­czeć. A mil­cze­nie jest wy­mow­niej­sze od ja­kiego­kol­wiek, na­wet słuszne­go kłamstwa. 

myśl • 19 sierpnia 2009, 00:59

Cza­sami żyje­my jak we śnie.. ty­le że sny lu­bią się za­mieniać w koszmar, gdy tyl­ko od­wróci­my wzrok.

[Usłyszane] 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 sierpnia 2009, 17:36

Cofnąć się w cza­sie, nie po to aby co­kol­wiek zmienić, tyl­ko przeżyć to wszys­tko jeszcze raz.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 sierpnia 2009, 09:02

Większość twier­dzi "Jeśli przy­jaźń się skończyła to tak nap­rawdę jej nie było". Co zro­bić gdy przy­jaciel po­kocha, nie może pat­rzyć już tak sa­mo, nie może się oszu­kiwać. Chciałby być blis­ko ale tar­gają nim emoc­je. Jeśli odej­dzie to czy nap­rawdę nic to dla niego nie znaczyło.. Był więc fałszy­wym przyjacielem? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 sierpnia 2009, 11:38

Kocha­my ocze­kując te­go sa­mego, cza­sami wy­muszając uczu­cie na dru­giej oso­bie. Ma­my więc wi­nić siebie za to że kocha­my, czy ko­goś za to że on te­go nie od­wza­jem­nia... Każdy bo­wiem chce zna­leźć się "od­ro­binę bliżej nieba". 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 sierpnia 2009, 06:46
Bauerek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bauerek

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność